Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)

Adres: ul. Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Tel.: +48 34 3250 584,
+48 34 3250 714,
+48 34 3250 560

 • http://pcz.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Angielski język biznesu Zobacz więcej Architektura krajobrazu Zobacz więcej Design i zarządzanie projektami Zobacz więcej
Finanse i rachunkowość w biznesie Zobacz więcej Fizyka techniczna Zobacz więcej Logistyka Zobacz więcej
Technologie wytwarzania implantów i narzędzi medycznych Zobacz więcej Zarządzanie Zobacz więcej Zarządzanie jakością i produkcją (studia w języku angielskim) Zobacz więcej
Zarządzanie w turystyce i sporcie Zobacz więcej

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Automatyka i robotyka Zobacz więcej Bezpieczeństwo i higiena pracy Zobacz więcej Biotechnologia Zobacz więcej
Budownictwo Zobacz więcej Budownictwo z wykorzystaniem automatyki i robotyki - NOWOŚĆ! Zobacz więcej Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM Zobacz więcej
Elektromobilność i energia odnawialna Zobacz więcej Elektronika i telekomunikacja Zobacz więcej Elektrotechnika Zobacz więcej
Energetyka Zobacz więcej Energetyka jądrowa - NOWOŚĆ! Zobacz więcej Informatyka Zobacz więcej
Informatyka przemysłowa - NOWOŚĆ! Zobacz więcej Inteligentne miasta Zobacz więcej Inżynieria materiałowa Zobacz więcej
Inżynieria samochodów hybrydowych i elektrycznych - NOWOŚĆ! Zobacz więcej Inżynieria środowiska Zobacz więcej Logistyka inżynierska Zobacz więcej
Matematyka stosowana i technologie informatyczne Zobacz więcej Mechanika i budowa maszyn Zobacz więcej Mechatronika Zobacz więcej
Metalurgia Zobacz więcej Odnawialne źródła energii Zobacz więcej Projektowanie i logistyka materiałów Zobacz więcej
Projektowanie i logistyka materiałów (studia w języku angielskim) Zobacz więcej Sztuczna inteligencja - NOWOŚĆ! Zobacz więcej Zarządzanie i inżynieria produkcji Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Automatyka i robotyka Zobacz więcej Bezpieczeństwo i higiena pracy Zobacz więcej Biotechnologia Zobacz więcej
Budownictwo Zobacz więcej Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM Zobacz więcej Design i zarządzanie projektami Zobacz więcej
Elektrotechnika Zobacz więcej Energetyka Zobacz więcej Finanse i rachunkowość w biznesie Zobacz więcej
Fizyka techniczna Zobacz więcej Informatyka Zobacz więcej Inżynieria materiałowa Zobacz więcej
Inżynieria środowiska Zobacz więcej Logistyka Zobacz więcej Logistyka (studia w języku angielskim) Zobacz więcej
Mechanika i budowa maszyn Zobacz więcej Metalurgia Zobacz więcej Sztuczna inteligencja i Data Science Zobacz więcej
Zarządzanie Zobacz więcej Zarządzanie (studia w języku angielskim) Zobacz więcej Zarządzanie i inżynieria produkcji Zobacz więcej
Zarządzanie jakością i produkcją (studia w języku angielskim) Zobacz więcej

O Uczelni... - Politechnika Częstochowska (PCZ)


Politechnika Częstochowska to najstarsza, a zarazem największa szkoła wyższa w regionie częstochowskim. Najwyższy poziom badań naukowych oraz działalności edukacyjno-dydaktycznej decyduje o jej renomie ogólnopolskiej i międzynarodowym uznaniu. Absolwenci Politechniki Częstochowskiej to poszukiwani i cenieni specjaliści, którzy tworzą gospodarkę opartą na innowacjach i najnowszych technologiach.

Obecnie Uczelnia kształci studentów na sześciu wydziałach na ponad 30 kierunkach w zakresie nauk technicznych i ekonomicznych. Politechnika Częstochowska jest nowoczesnym i dobrze wyposażonym ośrodkiem akademickim, który oferuje swoim studentom bogatą ofertę dydaktyczną, zapewnia wysoki poziom kształcenia i prowadzi międzynarodowe badania naukowe. Uczelnię opuściło dotychczas ponad 90 tysięcy absolwentów: inżynierów, magistrów i magistrów inżynierów.


Od roku akademickiego 2024/2025 Uczelnia posiadać będzie 7 wydziałów:
Są to:
- Wydział Budownictwa - https://wb.pcz.pl/
- Wydział Elektryczny - https://we.pcz.pl/
- Wydział Infrastruktury i Środowiska - https://wis.pcz.pl/
- Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów - https://wip.pcz.pl/
- Wydział Inżynierii Mechanicznej,
- Wydział Informatyki i Sztucznej Inteligencji,
- Wydział Zarządzania - https://wz.pcz.pl/


Na Uczelni obowiązuje punktowy system zaliczania wykładów, dzięki czemu studenci mogą odbywać część studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich. Taką możliwość daje przede wszystkim uczestnictwo w programach europejskich oraz w programie edukacyjnym ERASMUS +. Politechnika Częstochowska oferuje również dla przyszłych maturzystów i swoich potencjalnych studentów kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego. Uczelnia likwiduje bariery architektoniczne, stając się przyjazną dla osób z niepełnosprawnościami.Dziś Politechnika Częstochowska to nowoczesna uczelnia.


Kierunki studiów - Politechnika Częstochowska (PCZ)

Kierunki studiów 2024/2025

 • Angielski język biznesu
 • Architektura krajobrazu
 • Automatyka i robotyka
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Biotechnologia
 • Budownictwo
 • Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
 • Design i zarządzanie projektami
 • Elektromobilność i energia odnawialna
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Finanse i rachunkowość w biznesie
 • Fizyka techniczna
 • Informatyka
 • Inteligentne miasta
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria środowiska
 • Logistyka inżynierska
 • Logistyka
 • Logistyka inżynierska
 • Matematyka stosowana i technologie informatyczne
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Metalurgia
 • Odnawialne źródła energii (OZE)
 • Projektowanie i logistyka materiałów
 • Sztuczna Inteligencja i Data Science
 • Technologie wytwarzania implantów i narzędzi medycznych
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie w turystyce i sporcie
 • Zarządzanie

Nowe kierunki

 • Budownictwo z wykorzystaniem automatyki i robotyki
 • Energetyka jądrowa
 • Informatyka przemysłowa
 • Inżynieria samochodów hybrydowych i elektrycznych
 • Sztuczna inteligencja

E-learning w Politechnice Częstochowskiej - Politechnika Częstochowska (PCZ)


Studiowanie w Politechnice Częstochowskiej wiąże się z praktycznym wykorzystywaniem najnowszych technologii informacyjnych oraz nowoczesnych metod dydaktycznych. Wynika to m.in. z faktu, że część zajęć realizowana jest online, czyli przez Internet, z użyciem metod i technik kształcenia na odległość.

Politechnika przygotowała specjalny portal edukacyjny w celu prowadzenia zajęć przez Internet. Cechą szczególną takiego rodzaju zajęć jest fakt, że mogą się one odbywać w dogodnym dla Studentów czasie i miejscu (online), bazują na sprawnej interakcji wykładowcy i studenta oraz mają charakter indywidualny (dostosowany do możliwości poszczególnych studentów).

Należy podkreślić, że studenci przy okazji nabywania w ramach zajęć prowadzonych e learningowo wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzonego przedmiotu, uczą się przy okazji obsługi systemu e learningowego. Jest to o tyle ważne, że zdobyte w ten sposób doświadczenia będą mogli wykorzystywać w obsłudze innych aplikacji, wykorzystywanych poza uczelnią.

Warto nadmienić, że oferta edukacyjna Politechniki Częstochowskiej, obejmująca zajęcia prowadzone w trybie e learningowym, jest z każdym rokiem akademickim systematycznie poszerzana.

Więcej informacji na temat e learningu w Politechnice Częstochowskiej można znaleźć na stronie internetowej:

http://e-learning.pcz.pl

Studia w języku angielskim - Politechnika Częstochowska (PCZ)


Celem Politechniki Częstochowskiej jest kształcenie przyszłych inżynierów, którzy nie tylko zdobędą fachową wiedzę z zakresu wybranego kierunku studiów, ale także biegle opanują techniczny i biznesowy język angielski niezbędny na współczesnym rynku pracy Unii Europejskiej i świata.

Politechnika Częstochowska oferuje kształcenie w języku angielskim na kierunkach/w zakresach:

 • logistyka,
 • projektowanie i logistyka materiałów,
 • zarządzanie,
 • zarządzanie jakością i produkcją,
 • inżynieria środowiska (zakres w języku angielskim: Inteligent Energy for Environmental Protection),
 • mechanika i budowa maszyn (zakres w języku angielskim: Modelling and Simulation in Mechanics),
 • sztuczna inteligencja i Data Science (zakres w języku angielskim: Computational Inteligence and Data Science)


Biuro Studentów Zagranicznych
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel. +48 34 3250 402
e-mail
: iso@adm.pcz.pl

ERASMUS+ - Politechnika Częstochowska (PCZ)

W każdym roku akademickim z możliwości wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ korzysta wielu studentów naszej Uczelni. Najbardziej popularną formą wyjazdów do innych krajów są semestralne (lub dwusemestralne) studia na uczelniach zagranicznych. Studenci wyjeżdżają także na praktyki do zagranicznych przedsiębiorstw, organizacji lub uczelni partnerskich. Do wyboru naszych studentów jest w każdym semestrze kilkaset miejsc w ponad 150 uczelniach partnerskich znajdujących się w większości krajów UE oraz Turcji. Do dnia dzisiejszego z oferty wyjazdu w ramach Programu skorzystało ponad pół tysiąca studentów. Politechnika to również atrakcyjne miejsce do studiowania dla studentów z uczelni partnerskich. Wyjazd na stypendium daje możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia, a także gwarantuje odnalezienie się na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Na stronie internetowej: https://pcz.pl/student/erasmus znaleźć można m.in. dane dotyczące sposobu kwalifikacji, wysokości grantów, aktualną listę uczelni partnerskich, Regulamin Programu oraz dane kontaktowe Wydziałowych Koordynatorów Programu.
Szczegółowych informacji na temat Programu udziela również Koordynator Uczelniany Programu ERASMUS+ -
Biuro Studentów Zagranicznych,
ul. Dąbrowskiego 69 pok. nr 1,
tel. +48 343 250 431, e-mail: erasmus@adm.pcz.pl.


Stypendia - Politechnika Częstochowska (PCZ)

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, spełniający kryteria określone w regulaminie dot. Przyznawania świadczeń dla studentów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej, może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie:

- stypendium socjalnego,

- stypendium dla osób niepełnosprawnych,

- stypendium Rektora,

- zapomogi.

Studium Języków Obcych - Politechnika Częstochowska (PCZ)


Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej jest jednostką międzywydziałową specjalizującą się w nauczaniu języków obcych. Oferujemy kursy języka angielskiego i niemieckiego a także języka polskiego dla cudzoziemców. Zadaniem Studium jest również ocena znajomości języków obcych w sytuacjach poza dydaktycznych związanych z realizacją zadań statutowych macierzystej Uczelni.

Nasi wykładowcy prowadzą zajęcia językowe na poziomie średniozaawansowanym (B1/B2) a także zaawansowanym (C1) w zależności od indywidualnych potrzeb studentów. Zajęcia te, poprzez kształcenie między innymi tzw. kompetencji miękkich, przygotowują do funkcjonowania we współczesnym świecie, zwłaszcza w środowisku pracy. Jednocześnie uczymy języka specjalistycznego właściwego dla danego kierunku studiów, aby maksymalnie pomóc naszym studentom w radzeniu sobie na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

Nasi nauczyciele to wysoko wykwalifikowana kadra, doskonaląca swoje umiejętności lingwistyczne i dydaktyczne na licznych konferencjach i warsztatach metodycznych, zapewniająca wysoki poziom nauczania.

Bierzemy również czynny udział w internacjonalizacji naszej Uczelni poprzez liczne tłumaczenia a także oferując pomoc studentom i kadrze akademickiej, którzy uczestniczą w wymianie międzynarodowej. Staramy się również podejmować różne inicjatywy dające możliwość współpracy z podobnymi jednostkami w uczelniach partnerskich za granicą.

Studium Języków Obcych
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel. 34 3250 329
e-mail: sjo@adm.pcz.czest.pl
www.sjo.pcz.pl

Studium Wychowanie Fizycznego i Sportu Politechniki Częstochowskiej - Politechnika Częstochowska (PCZ)

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jako jednostka międzywydziałowa, realizuje obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów studiów dziennych wszystkich wydziałów Uczelni. Studenci uczestniczący w zajęciach sami dokonują wyboru dyscypliny oraz prowadzących zajęcia. Obecnie w ofercie Studium znajdują się zajęcia z takich dyscyplin jak: boccia, fitness, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka siatkowa, siłownia, tenis stołowy, tenis ziemny, trening funkcjonalny.

Studium prowadzi także zajęcie skierowane do całej społeczności akademickiej oraz rodzin pracowników Uczelni - Aktywna Politechnika. W naszej ofercie znajdują się zajęcia z: biegania, fitnessu, nordic walking, piłki koszykowej, piłki siatkowej, treningu funkcjonalnego oraz zajęcia z tenisa ziemnego skierowane ściśle do dzieci pracowników Uczelni.

Oprócz realizacji wyżej wymienionych zajęć z wychowania fizycznego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzi działalność w zakresie sportu akademickiego. Organizując imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla studentów i pracowników Uczelni, współpracując z Samorządem Studenckim oraz innymi Organizacjami Studenckimi. Są to między innymi: bieg w kasku, marszobieg terenowy, ogólnouczelniane i wydziałowe dni sportu.


studenci z kaskami


JM Rektor wraz z uczestnikami biegu w kasku, maj 2018.


siatkowka


Zwycięzcy międzywydziałowych dni sportu w piłce siatkowej- zespół „Młode Wilki” Wydział Budownictwa, maj 2018.

Biblioteka Główna - Politechnika Częstochowska (PCZ)


Podstawą systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Częstochowskiej jest Biblioteka Główna, stanowiąca centralną ogólnouczelnianą jednostkę wspierającą edukację i badania naukowe realizowane w Politechnice.

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej pełni rolę wiodącej biblioteki naukowej oraz jedynej biblioteki technicznej w regionie częstochowskim, obsługującej środowisko Częstochowy i okolic w zakresie informacji naukowo-technicznej.

Wraz z bibliotekami wydziałowymi i specjalistycznymi zapewnia użytkownikom dostęp do informacji o krajowych i światowych osiągnięciach naukowych, w celu zaspokojenia potrzeb dydaktycznych, naukowych i badawczych pracowników Uczelni, studentów oraz społeczności lokalnej. Aktywnie wspomaga rozwijanie umiejętności samokształcenia studentów, dbając o ich ogólny rozwój kulturowy, a także zabezpiecza zbiory dla kolejnych pokoleń.

W celu unowocześnienia i poprawy świadczonych usług przeprowadzono całkowitą modernizację budynku, dostosowując powierzchnię oraz stwarzając odpowiednie warunki do pracy dla osób niepełnosprawnych.

Przez okres 70 lat Biblioteka zgromadziła ponad 526 tys. woluminów książek, czasopism i zbiorów specjalnych (norm, opisów patentowych, dokumentów elektronicznych, prac doktorskich pracowników Politechniki Częstochowskiej) o tematyce technicznej i naukowo-technicznej.

Z zasobów Biblioteki można korzystać na miejscu w czytelniach oraz wypożyczać na zewnątrz. Dla użytkowników dostępna jest Wypożyczalnia, Czytelnia Ogólna, Czytelnia Czasopism, Oddział Informacji Naukowej, Czytelnia Zbiorów Specjalnych wraz z Ośrodkiem Informacji Patentowej. Biblioteka Główna zapewnia użytkownikom 150 miejsc w Czytelniach i ponad 50 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu, w tym 5 stanowisk wyposażonych w klawiatury i powiększalniki pisma dla osób słabo widzących.

Ponadto, Biblioteka oferuje użytkownikom dostęp do pełnotekstowych baz danych, książek, czasopism i serwisów elektronicznych wiodących polskich i światowych wydawców.

Procesy biblioteczne w Bibliotece Głównej i Bibliotekach Wydziałowych są skomputeryzowane, a system umożliwia użytkownikom elektroniczny dostęp do katalogów komputerowych (wyszukiwanie książek i czasopism, zdalne zamawianie książek).

Biblioteka Główna
Politechniki Częstochowskiej
al. Armii Krajowej 36
42-201 Częstochowa
tel. 34 361 44 73, 34 3250 957
e-mail: biblioteka@adm.pcz.czest.pl

Akademickie Centrum Kultury i Sportu - Politechnika Częstochowska (PCZ)

Akademickie Centrum Kultury powstało przy Politechnice Częstochowskiej w 1996, na bazie istniejącego od 1970 roku Klubu „Politechnik”. W roku 2006 zostało przekształcone w Akademickie Centrum Kultury i Sportu. Następnie w 2017 roku powrócono do nazwy Akademickie Centrum Kultury. Jego głównym zadaniem jest krzewienie kultury w środowisku akademickim jak i wśród społeczeństwa Częstochowy. Przy ACKiS działa Dyskusyjny Klub Filmowy „Rumcajs”, który już od 60 lat propaguje kulturę filmową wśród studentów i mieszkańców naszego miasta. Przy współorganizacji ACK odbywają się programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, spotkania teatralne oraz wystawy artystyczne /fotografia, malarstwo i rzeźba/. Wszystkie imprezy organizowane przez ACK są na bardzo wysokim poziomie artystycznym i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem całej Społeczności Akademickiej i mieszkańców Częstochowy. Dzięki warunkom lokalowym i sprawnej organizacji działalność ACK to także sympozja naukowe, konferencje, kursy, wystawy, targi, spotkania jubileuszowe, bankiety, bale okolicznościowe oraz imprezy sportowe o randze państwowej i międzynarodowej. W ACK Brać Studencka może korzystać z kursów o różnym profilu: tańca, aktorstwa, emisji głosu oraz malarstwa. Odbywa się wiele imprez sportowych w tym: ogólnouczelniane i wydziałowe Dni Sportu oraz rozgrywki rangi Akademickich Mistrzostw Polski. Młodzież Akademicka oraz Pracownicy Uczelni mogą uczestniczyć w różnych sekcjach sportowych m.in. koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego, piłki nożnej, jogi oraz aerobiku.

Uczelniana Rada Samorządu Studentów - Politechnika Częstochowska (PCZ)


Przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studentów uczestniczą w obradach Senatu, Rad Wydziałów, współpracują z kołami naukowymi oraz organizacjami działającymi

na Politechnice Częstochowskiej. Służą pomocą i radą studentom w rozwiązywaniu trudności i problemów związanych ze studiami. Inicjują działania na rzecz doskonalenia i realizacji procesu kształcenia.

Samorząd jest organizatorem imprez sportowych i kulturalno-rozrywkowych w tym Juwenaliów – Wiosny Studentów.

Organizacje studenckie:

 • Zrzeszenie Studentów Polskich PCz,
 • Studenckie Forum Business Centre Club,
 • Katolicki Związek Akademicki EMAUS,
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Częstochowskiej,
 • Erasmus Student Network,
 • Komitet lokalny IAESTE,
 • Envi.GeneInUse,
 • ponad 70 kół naukowych.
 • Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej - Politechnika Częstochowska (PCZ)

  Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej jako jednostka ogólnouczelniana zostało powołane w 1986 roku, podlega prorektorowi ds. nauki, a sprawami związanymi z działalnością merytoryczną tej jednostki zajmuje się Rektorska Komisja Wydawnicza.

  Wydawnictwo specjalizuje się w edytorstwie technicznej książki naukowej. Wydawane są publikacje z różnych dziedzin, zawsze jednak łączących się z aktualnie prowadzonymi na Uczelni kierunkami badań oraz działalnością dydaktyczną. Publikowane są monografie, podręczniki, skrypty oraz czasopisma z elektrotechniki, energetyki, podstaw konstrukcji maszyn, metalurgii, inżynierii materiałowej, matematyki i informatyki, inżynierii środowiska, budownictwa i architektury, a także nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych.

  W serii Monografie wydawane są pozycje z różnych dziedzin, dokumentują one nie tylko dorobek naukowy pracowników Uczelni, ale także zakres badań prowadzonych przez poszczególne instytuty czy zakłady. Obecnie wydawane są dwa kwartalniki: Inżynieria i Ochrona Środowiska, w którym od 20 lat publikowane są artykuły z zakresu inżynierii i ochrony środowiska, ekologii, biotechnologii, hydrauliki, oraz Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, poświęcony problematyce zastosowania matematyki w naukach technicznych i pokrewnych. Zagadnieniom współczesnego budownictwa i architektury poświęcony jest półrocznik Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, a Zeszyt Naukowy Budownictwo już od ponad 20 lat stanowi forum wymiany poglądów polskich i zagranicznych naukowców na temat zmian zachodzących we współczesnym budownictwie.

  Osoby zainteresowane zakupem publikacji mogą je nabyć, składając zamówienia elektronicznie albo kupując interesującą pozycję w wielu hurtowniach i księgarniach, z którymi Wydawnictwo współpracuje.

  Tekst alternatywny
  Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
  ul. Dąbrowskiego 69
  42-201 Częstochowa
  tel. 34 3250 974, 34 3250 393
  tel./fax 34 3250 976
  e-mail: wydawnictwo@adm.pcz.czest.pl
  e-mail: sprzedaz@adm.pcz.pl
  www.wydawnictwo.pcz.pl

  Domy studenckie - Politechnika Częstochowska (PCZ)

  W centrum miasteczka akademickiego znajdują się 3 akademiki wyremontowane, w których może zamieszkać 2000 osób.

  DOM STUDENCKI nr 2 „BLIŹNIAK”
  42-201 Częstochowa, ul. Akademicka 5
  tel. 34 3250 472

  DOM STUDENCKI nr 5 „MALUCH”
  42-201 Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/30
  tel. 34 3250 233

  DOM STUDENCKI nr 7 „HERKULES”
  42-201 Częstochowa, ul. Sowińskiego 40/48
  tel. 34 3250 499, 3250 495, 3615 156

  Zasady rekrutacji - Politechnika Częstochowska (PCZ)

  WŁADZE UCZELNI - Politechnika Częstochowska (PCZ)

  Politechnika Częstochowska
  ul. Dąbrowskiego 69
  42-201 Częstochowa
  tel. 34 325 04 98
  www.pcz.pl


  Biuro rekrutacji:

  tel. +48 34 3250 584, +48 34 3250 714, +48 34 3250 560
  mail: rekrutacja@pcz.pl


  Dział Nauczania
  tel. 34 325 02 81
  e-mail: d_nauczania@pcz.pl


  Rok założenia: 1949


  Władze Uczelni w kadencji 2020-2024:

  • prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol – Rektor
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki – Prorektor ds. Nauki
  • dr hab. inż. Izabela Major, prof. PCz – Prorektor ds. Nauczania
  • dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz – Prorektor ds. Rozwoju