Studia Katowice - Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA, ul. Wojewódzka 29/14 w Katowicach

top

Strona główna

Studia Katowice
img_ucz
Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA
logo_ucz

40-026 Katowice, woj. śląskie

ul. Wojewódzka 29/14 zobacz na mapie>>

tel.: 32 297 43 42, 500 012 950, fax.: 32 297 43 42

www: www.idn.edu.pl

e-mail: idn@idn.edu.pl

Oferta edukacyjna - studia podyplomowe

Bibliotekoznawstwo nowość!

Etyka

Historia w szkole nowość!

Imfobroker - Zarządzanie danymi - Studia podyplomowe dla bibliotekarzy nowość!

Język polski w szkole nowość!

Logopedia nowość!

Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej nowość!

Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną

Pedagogika sztuki: Plastyka

Przedsiębiorczość

Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego

Resocjalizacja i socjoterapia

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Pedagogika sztuki: Wiedza o kulturze

Opieka nad ludźmi starszymi i administrowanie systemem opieki nowość!

Podyplomowe studia pedagogika zabawy z rytmiką nowość!

Surdopedagogika

Tyflopedagogika

Zarządzanie w oświacie

Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami tańca

Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

O Instytucie


Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA, jest niepubliczną placówką, na stałe wkomponowaną w rynek edukacyjny naszego województwa. Ofertę proponowanych szkoleń kierujemy do nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek.Cechą wyróżniającą nas jest stała współpraca z wyższą uczelnią, co gwarantuje wysoki poziom edukacyjny, który staramy się osiągać, codziennie realizując z pasją zadania organizacyjno-dydaktyczne.

Na niepowtarzalny charakter naszej placówki pracuje zespół świetnych fachowców, którzy prowadząc ciekawe zajęcia realizują naszą misję ”Więcej wiedzieć, więcej umieć ”. Kadrę dydaktyczną stanowi ponad 80 wykładowców, wśród których są : pracownicy naukowi, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy nadzoru pedagogicznego oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Słuchacz w naszej placówce nie jest osobą anonimową. Kompetentna i kulturalna obsługa administracyjna codziennie służy pomocą i radą.

Najistotniejszym naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji, dostosowanej do potrzeb rynku edukacyjnego. Gwarantujemy wysoki poziom każdych zajęć, sprawną organizację, a także kulturalne i profesjonalne traktowanie słuchaczy i ich problemów. Pragniemy, aby informacja o naszych działaniach dotarła do wszystkich nauczycieli, dyrektorów szkół i zainteresowanych osób, zachęcając ich do zdobywania wiedzy, bo jak powiedział George Bernard Shaw, ”Prawo do wiedzy jest jak prawo do życia. ”

Jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r.w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U.Nr 200,poz.1537) wpisaną do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających siedzibę na terenie województwa śląskiego prowadzonego przez samorząd województwa pod numerem 41.

Jesteśmy placówką szkoleniową w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, współpracującą z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium – niepubliczną wyższą szkołą zawodową zarejestrowaną w Ministerstwie pod numerem 260. Uczelnia bazuje na doświadczeniach Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu – Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, który od 1993r. prowadzi jedyne w Polsce studia podyplomowe z zakresu menedżerskiego zarządzania oświatą.

Początki naszej działalności edukacyjnej sięgają roku 2003, kiedy to wraz z Gnieźnieńską Wyższą Szkołą Humanistyczno -– Menedżerską ”Milenium” rozpoczęliśmy szkolenia na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół i placówek z terenu województwa śląskiego i małopolskiego, wydając ponad 600 świadectw nadających kwalifikacje zawodowe.

Współpracując z wyższą uczelnią, która powstała bazując na Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu, i korzystając z jej doświadczenia, oferujemy trzysemestralne studia podyplomowe prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli(Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz.2110). Proponujemy również kursy kwalifikacyjne i doskonalące, konferencje oraz szkolenia rad pedagogicznych.

Zachęcamy Państwa do odbycia z nami podróży po świecie nauki, która pozwoli pogłębić wiedzę i uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Dyrektor

www.uczelnie.pl
Dyrektor Instytutu Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA
mgr Jolanta Nowak


Szanowni Państwo,

Październik 2013 roku to dla naszego Instytutu wyjątkowy miesiąc, gdyż przed laty, 1 października 2003r. rozpoczęliśmy działalność naszej placówki.

Jubileusz 10-lecia jest okazją do podsumowania dotychczasowych działań, do przemyśleń oraz nakreśleń planów na przyszłość. Patrząc z perspektywy lat można zauważyć, że ten okres był niezmiernie burzliwy i wymagał od nas dużego zaangażowania, twórczości i wytrwałości.

Po 10 latach działalności szczycimy się, że nasza w naszej placówce studia podyplomowe ukończyło 1600 osób oraz ponad 300 było uczestnikami i ukończyło kursy kwalifikacyjne. W tym czasie przeszkoliliśmy ponad 7000 nauczycieli Rad Pedagogicznych i 3800 brało udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Od 2008r. uczestniczymy w projektach z Kuratorium Oświaty, rokrocznie biorąc udział w realizacji zadania Śląskiego Kuratora Oświaty- Doskonalenie Nauczycieli w Województwie, tzw. Granty. W ramach tego działania przeszkoliliśmy ponad 6000 nauczycieli, otrzymując za każdym razem pozytywną rekomendację, dotyczącą należycie wykonanego zadania.

Jako placówka niepubliczna sponsorowaliśmy działalność różnych przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży poprze ufundowanie nagród:

- na Festiwal Pieśni i Tańca Dąbrowskich Przedszkolaków (2009r., 2010r.)
- na konkurs zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu (2012r., 2013r.)
- dla Zespołu Pieśni i Tańca Tysiąclatki Katowice w 40 rocznicę ich działalności (2013r.) oraz
- udział w akcji charytatywnej zorganizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika Katowicach na rzecz Zuzanny Plewy (2012r.) za co otrzymaliśmy podziękowania.

Również liczne podziękowania wpłynęły do nas od dyrektorów szkół za wzorowe przeprowadzenie szkoleń.

Z okazji Jubileuszu składam podziękowania za wieloletnią współpracę z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Organom Prowadzącym miast i gmin, Dyrektorom szkół i placówek oświatowych, nauczycielom oraz wszystkim przyjaciołom Naszej Instytucji.

Również nie może zabraknąć szczególnych podziękowań dla Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium za pomocną dłoń i wieloletnie wsparcie. Ta współpraca jest mi szczególnie bliska i szuję się szczególnie wyróżniona otrzymując z rąk Kanclerza Uczelni Krzysztofa Gawreckiego Tarczę Herbową Społeczności Akademickiej GSW Milenium.

Wszystkim naszym absolwentom studiów podyplomowych, aktualnym i byłym słuchaczom kursów kwalifikacyjnych i szkoleń, dyrektorom życzę, aby nasza Misja- Więcej wiedzieć, więcej umieć- towarzyszyła Wam na co dzień we współpracy z Naszą Placówką.

Dyrektor IDN Wiedza
mgr Jolanta Nowak

Studia podyplomowe dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych


Ofertę kierujemy do Absolwentów ,którzy ukończyli w naszej lub innej placówce kursy kwalifikacyjne.

Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach zaprasza do udziału w następujących specjalnościach:

1. Oligofrenopedagogika
2. Surdopedagogika
3. Tyflopedagogika
4. Wychowanie do życia w rodzinie
5. Bibliotekoznawstwo
6. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
7. Terapia pedagogiczna

Studia skierowane są do osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny (w naszej lub innej placówce prowadzącej kursy kwalifikacyjne) z zakresu w/w specjalności i chciałyby w przyszłości legitymować się świadectwem ukończenia dwusemestralnych studiów podyplomowych.

Zakres zdobytej wiedzy na wcześniej ukończonym kursie kwalifikacyjnym zostanie uwzględniony i zaliczony do programu studiów.

Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia dwusemestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 572, poz.742). Tym samym zdobędzie kwalifikacje do pracy w szkole na wszystkich etapach edukacyjnych.

Studia trwają jeden semestr.

Termin rozpoczęcia*:

19 marzec 2016 r. – czerwiec 2016 r.
*(pod warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby osób)

Aby zapisać się na studia, należy złożyć następujący komplet dokumentów:


• Zgłoszenie on-line
• kwestionariusz GSW
• 2 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie ukończenia studiów wyższych- kserokopie dyplomów mogą zostać podbite za zgodność z oryginałem przez dyrektora Państwa szkoły. W przeciwnym wypadku, prosimy o dostarczenie oryginału dyplomu do wglądu.
• Kserokopia dowodu osobistego.
• 2 egzemplarze uzupełnionego oraz podpisanego oświadczenia pedagogicznego (oświadczenie informuje, że studia nie nadają kwalifikacji pedagogicznych. Zgodnie z tym zapisem, studia nadają pełne kwalifikacje, jeżeli osoba zapisująca się na studia posiada przygotowanie pedagogiczne).
• Kserokopia dowodu wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 złotych.
• Kserokopię świadectwa kursu kwalifikacyjnego


Więcej informacji:
idn@idn.edu.pl
Tel.: 500 012 950

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

Inne kierunki

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2015 2014 2013 2012 2011 2010

59Lekarski MON - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

59Lekarski MON - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

40.36Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

40.36Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

33.89kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

więcej

Aktualności
 I konferencja z cyklu „Jeść!” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

I konferencja z cyklu „Jeść!” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

W pierwszy czwartek czerwca na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będzie miało miejsce pierwsze wydanie Spotkania Naukowego z cyklu „Jeść!”. Jego tematyka związana będzie z wizerunkiem biesiadowania i spożywaniu posiłków w kulturze. Organizatorem ...

czytaj więcej >>

Dzień z Pracodawcą na Politechnice Śląskiej

Dzień z Pracodawcą na Politechnice Śląskiej

14 kwietnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej odbędzie się „Dzień z Pracodawcą”. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorem wydarzenia jest uczelniane Biuro Karier. Jego głównym celem jest wzmocnienie praktycznych wymiarów kształcenia na uczelni wyższej.

czytaj więcej >>

Kilometry dobra z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach

Kilometry dobra z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach

Uniwersytet Śląski znany jest z licznych akcji charytatywnych. Aktualnie placówka bierze udział w projekcie „Kilometry dobra”, którego głównym założeniem jest ustanowienie nowego rekordu Guinnessa i zbieranie środków pieniężnych na cele dobroczynne. Akcja trwa przez cały ...

czytaj więcej >>

Konferencja Logistyczna w WSB

Konferencja Logistyczna w WSB

W środę 13 kwietnia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbędzie się trzecia edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej z dziedziny logistyki „Aspekty logistyczne w biznesie”. Wydarzenie przygotowywane jest przez Katedrę Logistyki i Transportu.

czytaj więcej >>

Święto liczby Pi na Uniwersytecie Śląskim

Święto liczby Pi na Uniwersytecie Śląskim

W połowie marca pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obchodzili Święto Liczby Pi. Organizatorem wydarzenia był WMFiCh. Obchody odbywały się w ramach festiwalu nauk ścisłych i przyrodniczych, który miał miejsce już po raz dziesiąty.

czytaj więcej >>

Jak przygotować i prowadzić zajęcia - szkolenie na Politechnice Śląskiej

Jak przygotować i prowadzić zajęcia - szkolenie na Politechnice Śląskiej

Centrum Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej prowadzi właśnie rejestrację na bezpłatne szkolenie, którego ukończenie skutkuje otrzymaniem specjalnego certyfikatu. Prowadzący omówią najważniejsze zagadnienia z metod opracowywania i prowadzenia zajęć dydaktycznych, które ...

czytaj więcej >>

II Festiwal Języka Ojczystego

II Festiwal Języka Ojczystego

Pod koniec lutego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego obywać się będzie Festiwal Języka Ojczystego. Będzie to już drugie wydanie tego wydarzenia. Przez trzy dni można brać udział w ciekawych warsztatach i wykładach. Organizatorzy zadbali również o atrakcyjną ...

czytaj więcej >>

Mobilny przewodnik po Katowicach

Mobilny przewodnik po Katowicach

Grupa studentek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, które studiują Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną postanowiły stworzyć aplikację mobilną będącą przewodnikiem po ich mieście. Dzięki temu Katowice mogą stać się miastem atrakcyjnym i przyjaznym dla młodego pokolenia, ...

czytaj więcej >>

Bal karnawałowy dla najmłodszych w CKS Politechniki Śląskiej

Bal karnawałowy dla najmłodszych w CKS Politechniki Śląskiej

W pierwszą niedzielę lutego odbędzie się specjalna zabawa kanałowa dla dzieci pracowników Politechniki Śląskiej. Organizatorzy zapraszają najmłodszych w wieku od 4 do 8 lat wraz z opiekunami. W CKS Mrowisko z pewnością nikt nie będzie się nudził.

czytaj więcej >>

Akademia start-up dla kobiet

Akademia start-up dla kobiet

Wystartowała pierwsza edycja akademii z serii „Start-up” dla przedstawicielek płci pięknej w naszym kraju. Akcja skierowana jest do młodych kobiet, obecnych i byłych studentek wyższych uczelni technicznych i ścisłych. Osoby te muszą mieć własną wizję ciekawego biznesu technologicznego. ...

czytaj więcej >>

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2008 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 022 616-06-14, 022 616-06-15 fax: 022 616-07-17   formularz kontaktowy